Delegats de classe

1. Què és un delegat de pares i mares de l’alumnat?

És aquell pare o mare voluntari, escollit entre les famílies d’una classe per representar-les en les necessitats, interessos i expectatives dels seus fills i filles de manera col·lectiva i per implicar-les en la millora de la convivència i en el procés educatiu. Tot això, en coordinació amb el tutor o tutora del grup, l’equip directiu del centre i la junta de l’AMPA.

2. Característiques d’un delegat/da de pares i mares de l’alumnat

Un delegat/da de pares i mares ha de tenir una sèrie d’habilitats personals i socials que li permetin desenvolupar les seves tasques d’una manera proactiva. Preferentment hauria de ser una persona comunicativa, conciliadora, propera, assertiva, amb actituds positives i dialogants, ètica i coherent i amb la disponibilitat horària necessària per a la seva tasca.

3. Objectius dels delegats de pares i mares

Augmentar el nivell de participació dels pares a l’escola i afavorir la comunicació amb els tutors/es per així trobar vies de col·laboració en l’àmbit escolar.
Aconseguir un contacte més directe de la Junta de l’AMPA amb tots els nivells escolars per captar amb més precisió les inquietuds i necessitats i poder adequar-hi la seva línia de treball.
Afavorir la transmissió d’informació que es genera en el si de la comunitat educativa.
4. Funcions dels delegats/des de pares i mares

Ser un referent del grup de pares i mares en la comunicació amb el tutor o tutora del grup-classe.
Implicar les famílies en la millora de la convivència i del procés educatiu.
En situacions que transcendeixen el nivell classe i afecten diversos grups o el centre en el seu conjunt, informar l’equip directiu o l’AMPA per tractar l’assumpte.
Aportar inquietuds, interessos i suggeriments d’interès general que puguin sorgir en els pares i mares del seu grup i transmetre’ls al tutor/a, a la direcció del centre o a la junta de l’AMPA, segons correspongui.
Tenir recollida la informació que tramet el centre per facilitar la seva consulta a les famílies que ho necessitin.
Participar en les reunions del consell de pares i mares delegats de classe.
Mantenir informada la junta de l’AMPA de les activitats que sorgeixen en el seu grup-classe.
Col·laborar amb l’AMPA en les actuacions que programi per al curs.
Motivar la participació de les famílies en la dinàmica del centre (reunions, festes, comissions, xerrades per a famílies…) en col·laboració amb la junta de l’AMPA.
5. Protocol d’actuació

Setembre: elecció del delegat o delegada de classe a la reunió d’inici de curs.
1r trimestre: trobada entre els pares i mares delegats de curs, membres de l’equip directiu del centre i de la junta de l’AMPA.
Reunions ordinàries: una per trimestre, amb els encarregats de la junta de l’AMPA.
Reunions extraordinàries: amb la junta de l’AMPA o amb l’equip directiu, quan sigui necessari.
Per facilitar la comunicació amb les famílies el delegat/da disposarà d’un llistat amb les adreces de correu electrònic i els telèfons d’aquells pares de la classe que ho autoritzin.